Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna te noemen van Sloun juweliers Brunssum B.V.;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met van Sloun juweliers Brunssum B.V.;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2. Identiteit ondernemer

van Sloun juweliers Brunssum B.V.
Winkelcentrum de Parel 1
6441BZ Brunssum Nederland
Tel. 0031-455271771
info@vanslounjuweliers.nl
Rekening nummer : 12 24 32 843
KVK nummer : 140.35.939
BTW nummer : NL006435567B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van van Sloun juweliers Brunssum B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen van Sloun juweliers Brunssum B.V. en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij van Sloun juweliers Brunssum B.V. op de website zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3. Wanneer van Sloun juweliers Brunssum B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden van Sloun juweliers Brunssum B.V. niet.
4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod; – indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; – de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5. De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt van Sloun juweliers Brunssum B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft van Sloun juweliers Brunssum B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal van Sloun juweliers Brunssum B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.3. van Sloun juweliers Brunssum B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van Sloun juweliers Brunssum B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4. van Sloun juweliers Brunssum B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; c. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
5.5. van Sloun juweliers Brunssum B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: – de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst van Sloun juweliers Brunssum B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen; – Indien door de vertraging aan de zijde van de consument niet langer van van Sloun juweliers Brunssum B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is van Sloun juweliers Brunssum B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van van Sloun juweliers Brunssum B.V. kan worden gevergd.
5.6. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is van Sloun juweliers Brunssum B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 6. Aanbiedingen

6.1. Alle aanbiedingen van van Sloun juweliers Brunssum B.V. zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
6.2. van Sloun juweliers Brunssum B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7. Prijs

7.1. Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
7.2. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
7.3. van Sloun juweliers Brunssum B.V. houdt zich het recht voor om op ieder moment de prijzen op de website te veranderen, indien dit van toepassing is.
7.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen 7 dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 8. Levering en bezorgkosten

8.1. van Sloun juweliers Brunssum B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
8.2. van Sloun juweliers Brunssum B.V. streeft ernaar om het product binnen 24 uur te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
8.3. van Sloun juweliers Brunssum B.V. behoudt zich het recht voor om met uw toestemming deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door van Sloun juweliers Brunssum B.V. gedragen.
8.4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan van Sloun juweliers Brunssum B.V. kenbaar heeft gemaakt.
8.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal van Sloun juweliers Brunssum B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van van Sloun juweliers Brunssum B.V..
8.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij van Sloun juweliers Brunssum B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van de producten gaat op de consument over vanaf het moment dat de consument het product in ontvangst heeft genomen.
8.7. Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij van Sloun juweliers Brunssum B.V. een vast tarief voor binnen Nederland of België indien van toepassing . Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.
8.8. Alle bestellingen worden binnen Nederland gratis verzonden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betalingen dienen te geschieden via Ideal, PayPal of overboeking.
9.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan van Sloun juweliers Brunssum B.V. te melden.
9.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft van Sloun juweliers Brunssum B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Retourneren

10.1. De consument dient binnen 48 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen hij/zij wilt omruilen o.v.v. factuurnummer en artikelnummer, en deze artikel(en) binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. U kunt uw retournummer aanvragen via onze e-mailadressen.
10.2. Na ontvangst van de retourzending zal van Sloun juweliers Brunssum B.V. het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten en administratiekosten. Deze bedragen per bestelling tussen de € 2,50 en € 8,95,- en zullen gelijktijdig met het retournummer kenbaar gemaakt worden.

Artikel 11. Overmacht

11.1. van Sloun juweliers Brunssum B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop van Sloun juweliers Brunssum B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor van Sloun juweliers Brunssum B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. van Sloun juweliers Brunssum B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat van Sloun juweliers Brunssum B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3. van Sloun juweliers Brunssum B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4. Indien van Sloun juweliers Brunssum B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Sloun juweliers Brunssum B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door van Sloun juweliers Brunssum B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van van Sloun juweliers Brunssum B.V. totdat de consument alle verplichtingen uit de
met van Sloun juweliers Brunssum B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.2. Door van Sloun juweliers Brunssum B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.3. De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van van Sloun juweliers Brunssum B.V. veilig te stellen.
12.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om van Sloun juweliers Brunssum B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.5. Voor het geval van Sloun juweliers Brunssum B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Sloun juweliers Brunssum B.V. door van Sloun juweliers Brunssum B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van van Sloun juweliers Brunssum B.V.  zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien van Sloun juweliers Brunssum B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2. van Sloun juweliers Brunssum B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Sloun juweliers Brunssum B.V. is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
13.3. van Sloun juweliers Brunssum B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Sloun juweliers Brunssum B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Sloun juweliers Brunssum B.V. toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5. van Sloun juweliers Brunssum B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
13.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van van Sloun juweliers Brunssum B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1. van Sloun juweliers Brunssum B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
14.2. Van Sloun juweliers Brunssum B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. van Sloun juweliers Brunssum B.V. zal persoonlijke informatie van de consument slechts gebruiken voor het order en verzendproces. Deze informatie zal niet doorgespeeld worden naar derde partijen.
15.2. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren. Persoonsgegevens van de consument worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met van Sloun juweliers Brunssum B.V..
17.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 18. Copyright

18.1. Niets mag, zonder schriftelijke toestemming van Van Sloun juweliers Brunssum B.V., worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden, betreffende de website en andere uitingen van www.vanslounjuweliers.nl